általános szerződési feltételek

1./ Szerződő felek:

Kapitány Ambrus egyéni vállalkozó
a továbbiakban, mint Bérbeadó, illetve a bérleti szerződésben megnevezett természetes személy, mint Bérlő, akinek neve és adatai a bérleti szerződésben szerepelnek (a továbbiakban, mint Bérlő).

A Bérlő lehet természetes személy vagy jogi személy is, azonban a bérmotor vezetője csak a bérleti szerződésben meghatározott természetes személy lehet, aki betöltötte a 20. életévét és legalább 1 éve rendelkezik az adott motorkategóriához szükséges jogosítvánnyal.

A Bérlő a határozott időtartamra (a bérelt motorkerékpár átvételétől annak visszaadásáig) a jármű ideiglenes üzembentartójának minősül.

2./ A foglalás feltételei:

a./ Személyazonosító igazolványok: a Bérlő érvényes és eredeti okiratainak bemutatása, amely a személyi igazolvány vagy útlevél, vezetői engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy fenti igazolványairól a Bérbeadó fényképet készítsen. A bérleti szerződés aláírásával Bérlő kijelenti, hogy a bemutatott igazolványokról készített fényképek az ő igazolványainak hiteles másolatai, egyben hozzájárul, hogy a Bérbeadó azokat őrizze, valamint a személyes adatokat az adatvédelmi szabályok szerint kezelje.

b./ Érvényes jogosítvány:

A jogosítvány érvényessége a tervezett bérleti időszak végéig nem járhat le.

c./ Óvadék(kaució):

A Bérlő minden esetben óvadék fizetésére köteles, amelynek összege a bérelni kívánt motorkerékpár típusaként változó, annak értékéhez igazodik. A bérleti szerződés lejártakor az óvadék csak akkor kerül visszafizetésre, ha Bérlőnek jelen ÁSZF szerint nincs fizetési kötelezettsége. Az óvadék összegét az árlista (www.motorberlesobuda.hu) tartalmazza. Az óvadék összegére, annak őrzési ideje alatt kamat nem jár.

d./ Óvadék(kaució) felhasználása:

Az óvadék elsődlegesen biztosítékul szolgál a Bérlő által a Bérbeadónak okozott károkért és az utólagosan fizetendő díjakért, hiányosságokért. Amennyiben a Bérlő a motorkerékpárt nem az átvételkori műszaki állapotban (sérülten, hiányosan) adja vissza a Bérbeadó részére, akkor a Bérbeadó jogosult az óvadékból levonni a sérült elemek cseréjének, pótlásának és a javítás munkadíjának összegét árajánlat alapján, majd ezt követően az óvadék fennmaradó összegével a Bérlő felé anyag és munkadíj számla ellenében elszámolni, a bérleti szerződés megszűnését követően.

Lopás, totálkár, vagy teljes megsemmisülés esetén az óvadék teljes összege a Bérbeadót illeti. Ha a bérelt motorkerékpárral bármilyen bűncselekmény elkövetésére kerül sor, akkor a Bérbeadó az óvadék teljes összegét az eljárás végéig visszatarthatja és az eljárás miatt felmerülő költségeket, akár az óvadék mértékén felüli részt is a Bérlőre terheli.

3./ A foglalás létrejötte, a foglalás időtartama, a foglalási díj megfizetése:

a./ Foglalás, bérlés:

A foglalás a teljes foglalási díj (óvadék+motorbérleti díj) szerződéskor történő megfizetésével válik véglegessé. Az adott motor előfoglalása történhet a www.motorberlesobuda.hu oldalon keresztül vagy e-mailen vagy telefonon vagy facebook-on.
motorberlesobuda@gmail.com;
vagy telefonon
Kapitány Ambrus – 06302752164
Kapitány Domonkos – 06304087525
https://www.facebook.com/motorberlesobuda

Az előfoglalást semmisnek tekintjük, amennyiben a foglalási díj megfizetése nem történik meg szerződéskötéskor.

b./ A foglalás időtartama:

A foglalás mindig határozott idejű, alapegysége 24 óra, azaz 1 nap. A foglalás minimális időtartama 1 nap.

c./ Foglalási díj és annak megfizetése:

Előleg (esetleges bánatpénz) megfizetése Kapitány Ambrus vagy Kapitány Domonkos magán számlájára történő átutalással történik. Előleg (vagy bánatpénz): 3 nap vagy annál hosszabb bérlés esetén bérbeadó 15-20%-os előleget kérhet annak érdekében, hogy a foglalás esetleges lemondása esetén vesztesége csökkenjen, ez esetben ugyanis a bánatpénz bérbeadót illeti.
Az előleg megfizetése után szerződéskötéskor az előleg összege a bérleti díjból levonódik, a szerződésben az előleggel csökkentett összeg szerepel bérleti díjként.

Kapitány Ambrus: 11773030-00850685-00000000, közlemény: bérelt motor típusa; bérlés pontos időpontja
Kapitány Domonkos: 11773030-00850702-00000000, közlemény: bérelt motor típusa; bérlés pontos időpontja

A foglalási díj megfizetése minden esetben készpénzzel történik. Egyelőre nem áll módunkban elfogadni bankkártyát, ill. átutalásos fizetést. Amennyiben ebben változás történik, Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/motorberlesobuda) és a www.motorberlesobuda.hu-n tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket.

4./ A bérleti díj tartalma:

200 vagy 220 km megtételét naponta (adott motor típusától függően; kérjük informálódjon a honlapon!), a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, teljes körű Casco biztosítást (10%, min. 100 ezer Ft-os önrész) a kenőanyagok utántöltését, a megfelelő gumiabroncs biztosítását. Korlátlan számú határátlépést az EU országaiba.

5./ A bérleti díj nem tartalmazza:

Az üzemanyag költséget, Magyarország területén belüli és kívüli autópálya használati díjat, parkolási, komphasználati stb. díjakat, a meg nem váltható önrészt (biztosítás) illetve semmilyen olyan egyéb költséget, amely nem része az alapszolgáltatásnak, így ezek a költségek a Bérlőt terhelik. Bérlő a bérelt motort tele tankkal veszi át és tele tankkal köteles visszaadni.

A bérleti díj nem tartalmazza a km-korlát fölötti motor használat díját. Ennek költsége a bérlőt terheli (kérjük, tájékozódjon az árakról a honlapon!).

6./ A Bérlő köteles megfizeti a Bérbeadónak az alábbi díjakat, költségeket:

az újratankolási díjat, amennyiben a Bérlő a leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest (teletank) kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet. Az újratankolási díj minden esetben 6000 Ft/alkalom, függetlenül az újratankolt üzemanyag mennyiségétől.

késedelmes leadás miatti további használat esetén, ha az az 1 órát meghaladja, plusz 1/2 bérleti nap kerül felszámolásra, valamint további 4 órát meghaladó késedelem után pótdíj is fizetendő. A pótdíj a bérleti díjon felül értendő és mértéke minden megkezdett késedelmes órára vonatkozóan 2500 Ft.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó 12 órát meghaladó késedelem esetén – amennyiben kimentését a Bérbeadó nem fogadja el – rendőrségi feljelentést tehet, és a motorkerékpárt köröztetheti, mivel a Bérbeadó vélelmezheti, hogy a Bérlő a Btk. 372.§-ba ütköző sikkasztást követett el. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák

ha megállapítást nyer, hogy a Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni,
minden esetben kérjük, bérlőként az adott motorba 95-ös oktánszámú benzint töltsön!

a közlekedési szabályok (KRESZ) megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, jogosulatlan autópálya használat miatti pótdíjat és bírságot, valamint az előzőekkel összefüggő jogi út igénybevételével összefüggő eljárási illetéket.

a motorkerékpárra vonatkozó és a Bérlő által átvett dokumentumok – forgalmi engedély – illetve a rendszámtábla, a gyári kulcsok, gyári szerszámkészlet a mindenkori árlista alapján, a fentiek esetleges elvesztése, megsemmisülése esetén.

a motorkerékpár rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása esetén a mindenkori árlista alapján felszámított költséget,

baleset miatt üzemképtelenné vált motorkerékpár telephelyre (1031 Budapest, Amfiteátrum u. 32.) történő visszaszállításával összefüggő költséget az árlista szerint,

a 9. pontban szabályozott visszavételi eljárással kapcsolatosan felmerülő minden költséget.

7./ Fizetés:

A motorkerékpár bérlésének díja és az óvadék összege minden esetben előre fizetendő.
Amennyiben a bérlő a km-korlátot átlépi, utólagos kalkuláció alapján a motor visszaadásakor történik a fizetés, amelyről bérbeadó számlát állít ki. A km túllépésből fakadó költség az óvadékból levonható.

A motorkerékpár bérlés díjának megfizetése készpénzben történik Kapitány Ambrus egyéni vállalkozó (vagy meghatalmazottja: Kapitány Domonkos) részére. A bérlet időtartamának lejártáig az óvadékot Kapitány Ambrus ev. magánál tartja.

8./ Számlázás:

Kapitány Ambrus ev. számlát állít ki minden pénzmozgásról. A számla kiállítási adatait a Bérlő köteles előre minden pénzmozgás előtt jelezni.

9./ A bérmotor átadása és visszavétele:

A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező motort megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, az átvételkor rögzített kiegészítőkkel, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal adja át a Bérlőnek. Az átadáskor a Bérbeadó és a Bérlő közösen átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a bérmotor állapotát, sérülésmentességét, a tartozékokat. Szükség szerint fényképekkel rögzítik az átadás és átvételkori állapotot.

A Bérlő köteles a bérmotort – a normál használódást figyelembe véve – sérülésmentesen, az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített tartozékokkal és kiegészítőkkel (okmányok, kulcsok) a Bérbeadó telephelyén visszaadni. A motorkerékpár mindig tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra és ugyanígy tele tankkal kell visszaadni. Amennyiben a tank nincs tele, úgy a Bérlőnek az újratankolás díját is meg kell fizetnie. (6-os pont)

A motorkerékpár állapotáért a Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt a Bérbeadó hivatalosan (átadás-átvételi jegyzőkönyv) át nem vette. Az így megtartott átvételen, műszaki állapotfelmérésen a Bérlő jogosult jelen lenni. Amennyiben a Bérlő e jogosultságával nem él, lemond arról, hogy a távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapítottokat vitassa.

A Bérlő távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre vonatkozó fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége jelen ÁSZF szerint fennáll.

10./ A bérmotor használata:

A Bérlő köteles a bérmotort és tartozékait a típusra vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint, kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. A bérmotor csak szilárd burkolatú úton használható. A Bérlő a bérmotor üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni a motor napi használata előtt a világító berendezéseket, a folyadék szinteket, a fékeket és a guminyomást.

A Bérlő teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik a fentiek elmulasztása, valamint a gondatlan, nem rendeltetésszerű használatból eredő, a bérmotoron keletkezett motor, váz, fékrendszer és minden egyéb rész károsodása esetén.

A Bérlő köteles a motorkerékpárt és tartozékait a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így a használaton kívül minden esetben lezárni, a motorkerékpárral lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, illetőleg a motorkerékpár magára hagyásakor fokozott körültekintést gyakorolni.

A Bérbeadó semmilyen módon nem felel a Bérlő által a bérelt motorban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

A bérelt motorkerékpárt tilos:

– másnak bérbe adni, a vezetését másnak átengedni, tudatzavart okozó (alkohol, kábítószer, altató, hallucinogén vagy minden olyan más anyag, amely befolyásolhatja a reakcióképességet, illetve az öntudatot) szer használatának hatása alatt vezetni,

– műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj) esetén továbbhaladni,

– gépjárművezetés oktatásra, vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra, személyek díjazás ellenében történő szállítására (hallgatólagosan, vagy kimondva), terepmotorozásra (off-road), tesztvezetésre igénybe venni, motorsport rendezvényeken használni, beleértve a versenyzést vagy az arra való felkészülést (edzést).

A bérelt motorkerékpárral Magyarország területét csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével lehet elhagyni. Az engedélyről a Bérbeadó a bérleti szerződésben nyilatkozik. Ezen rendelkezés megszegése vagy annak kísérlete esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Bérbeadó jogosult továbbá a bérleti szerződés azonnali és egyoldalú felmondására, ha a Bérlő a bérleti szerződés illetve jelen ÁSZF alapján őt terhelő bármelyik kötelezettségét szándékosan megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak joga van a bérmotort a Bérlőtől önhatalmúlag visszavenni.

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával minden további feltétel nélkül, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó vagy az igazolt meghatalmazottja a bérmotort tőle visszavegye és elszállítsa. A Bérlő kijelenti, hogy ebben az esetben nem tanúsít ellenállást.

11./ A bérmotor műszaki meghibásodása esetén:

A Bérbeadó vállalja a bérmotoron előforduló javítási költségeket, amennyiben azok rendeltetésszerű használat során keletkeznek. A Bérlő köteles műszaki meghibásodás, vagy baleset miatti mentés iránti igénye esetén a Bérbeadót értesíteni és intézkedést kérni az alábbi elérhetőségeken:
Kapitány Domonkos: +36304087525
Kapitány Ambrus: +36302572164
motorberlesobuda@gmail.com;
https://www.facebook.com/motorberlesobuda

Műszaki hiba esetén a Bérlő a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bruttó 40.000.Ft költségig a bérelt motort megjavíttathatja a Bérbeadó költségére. A javítás számla ellenében történhet, a számlát a Bérbeadó nevére kell kiállíttatni az alábbiak szerint:

Kapitány Ambrus egyéni vállalkozó
adószám: 58476116-1-41
székhely: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 23.

A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérbeadó nem köteles a sérült bérmotort cserélni.

12./ Személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset esetén:

a Bérlő köteles a rendőrség intézkedését kérni, illetve a bérmotor rongálása, ellopása esetén a rendőrségen feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv) a Bérbeadónak átadni, köteles kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázása érdekében, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, vezető neve, címe, tanúk neve, címe, elérhetősége, fényképek készítése stb.)

Bérlő köteles 24 órán belül jelenteni a bérelt motorral kapcsolatos minden (kár)eseményt a Bérbeadónak, köteles előzetes egyeztetés alapján – a Bérbeadó költségére – gondoskodni a motorkerékpár biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről, köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a kárbejelentőt és azt eljuttatni a Bérbeadónak.

A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó nevében és annak hátrányára semminemű elismerő nyilatkozatot joghatályosan nem tehet.

13./ Biztosítás :

A bérleti szerződésben meghatározott motorkerékpár rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, casco biztosítással (10% – minimum 100 ezer Ft-os – önrész), de a Bérbeadó nem köteles a Bérlő által okozott kár esetén a biztosító által nyújtott szolgáltatást igénybe venni, kárigényét az óvadék összegéből is rendezheti.

13.1. A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, és a nem megfelelő üzemanyag használat okozta meghibásodásból eredő kárt.

A Bérlő a bérlés során köteles a motorkerékpár kulcsát és a forgalmi engedélyét magánál tartani. Lopás esetén, amennyiben a kulcsot és forgalmi engedélyt nem tudja a bérbeadó részére átadni, illetve amennyiben a hatósági vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jármű indítókulcsáról másolat készült és ebből következően a biztosító nem téríti a kárt, úgy a Bérlő köteles a bérelt motorkerékpár teljes értékét megtéríteni.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt motorkerékpárban vagy a bérelt motorkerékpárral okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl: alkoholos befolyásoltság, bérlőnek felróható baleset, 10-es pontban részletezett meg nem engedett használat stb.)

Káresemény esetén a Bérlő köteles minden dokumentumot biztosítani Kapitány Ambrus ev. részére, ami a biztosítási ügyintézéshez szükséges.

A Bérlő a teljes, akár a motorkerékpár beszerzéskori értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

a motorkerékpár mindazon károsodásáért, amely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény, ill. lopás, részlopás károk esetén is, amennyiben a Bérlő a motorkerékpárban hagyta annak indítókulcsát, forgalmi engedélyét, és a Bérlő minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

14./ Adatvédelem

A Bérbeadó a Bérlő által megadott adatokat a megfelelő szabályok szerint kezeli. Kizárólag a bérbeadással kapcsolatos eljárásban, vagy saját értékesítési és marketing céljaira használja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Bérbeadó abban az esetben, ha jelen ÁSZF-ben szabályozott esetekben hatósági eljárást kezdeményezhet, vagy a Bérlő személyi adatai nem valódiak, vagy a felek közötti bármilyen egyéb jogvita esetén a Bérbeadó jogosult a Bérlő személyi adatait harmadik félnek átadni.

A Bérlő a bérleti szerződés és ahhoz kapcsolódó egyéb okiratok (pl: objektív felelősségvállalási nyilatkozat) aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait és az azokkal kapcsolatos információkat a Bérbeadó átadja a hatóságoknak, valamint a különböző bírságok és egyéb pótdíjfizetési kötelezettségek behajtása során eljáró egyéb szervezeteknek.

A fenti eljárások elkerülése érdekében kérjük, minden országban tartsa be a sebességkorlátokat és a KRESZ egyéb előírásait!

15./ Egyéb rendelkezések:

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bérleti szerződést illetve jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, az ebből eredő esetleges fizetési kötelezettségét haladéktalanuk a (a bérmotor visszaadásakor) készpénzben megfizeti.

A szerződő felek egymás közti jogviszonyukban jóhiszeműségre és együttműködésre törekszenek és erre kötelesek. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a bérleti szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Az értesítés, közlés írásban történhet, ennek minősül az SMS, email.
Kapitány Domonkos – 06304087525 – motorberlesobuda@gmail.com
Kapitány Ambrus – 06302752164 – motorberlesobuda@gmail.com

A felek jelen szerződésből eredő jogvita esetére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A szerződő felek kijelentik, hogy ha a bérleti szerződés és a hozzá kapcsolódó okiratok, jelen ÁSZF rendelkezéseiből bármelyik feltétel semmis lenne, a szerződést a szerződő felek e feltétel nélkül is megkötnék, így a semmis feltétel kivételével a szerződés és minden hozzá kapcsolódó okirat minden további rendelkezése a felekre kötelező.

A szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag elfogadják.

Kapitány Ambrus – Egyéni vállalkozó – Bérbeadó